BIURO RACHUNKOWE

Od stycznie 2017 r. Fundacja w ramach działalności gospodarczej prowadzi Licencjonowane Biuro Rachunkowe .
Swoją ofertę kierujemy do fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.Siedziba Licencjonowanego Biura Rachunkowego:
Ul. Mickiewicza 3
14-200 Iława
e-mail: justynalugowska@wp.pl
tel. 604963630

Dane kontaktowe:
Siedziba Fundacji: ul. Grunwaldzka 13
14-200 Iława
e-mail: justynalugowska@wp.pl
tel. 604963630

Oferta

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

 • sprawdzenie otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • wystawienie ewentualnych not korygujących
 • dekretacja
 • zapis w księgach handlowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • tworzenie indywidualnych planów kont oraz polityki rachunkowości;
 • sporządzanie bilansów i rocznych rozliczeń podatkowych;
 • reprezentacja w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
 • stała opieka i możliwość konsultacji

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalno rachunkowym
 • wystawienie ewentualnych not korygujących
 • wprowadzanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • reprezentacje w US w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
 • reprezentacja w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
 • wyliczanie podatku dochodowego;
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy;
 • stała opieka i możliwość konsultacji

PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW

 • sprawdzenie dokumentów pod względem formalno rachunkowym
 • wystawienie ewentualnych not korygujących
 • prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego;
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy;
 • reprezentacja w Urzędzie Skarbowym w oparciu o udzielone pełnomocnictwo
 • stała opieka i możliwość konsultacji

PROWADZENIE SPRAW KADROWYCH

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę; informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy)
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych)
 • rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • Sporządzanie oraz przekazywanie miesięcznych rozliczeń i deklaracji do US i ZUS
 • Przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • Sporządzanie świadectw pracy
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • Prowadzenie ewidencji urlopów
 • Przygotowanie przelewów do Urzędu Skarbowego z tytułu zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od dokonanych wypłat
 • Przygotowanie przelewów do ZUS
 • Przesyłkę do klienta drogą elektroniczną sporządzonych list płac i pasków płacowych, przygotowanych przelewów do Urzędów Skarbowych i ZUS, raportów RMUA, zaświadczeń i świadectw,
  umów i aneksów. Dokumenty te mogą też być wysłane do klienta tradycyjną pocztą (refakturowanie kosztów wysyłki).
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników
 • Stała opieka i możliwość konsultacji

PROWADZENIE ROZLICZEŃ VAT

 • prowadzenie ewidencji VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • wyliczanie podatku VAT
 • doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkiem VAT
 • sporządzanie dokumentów korygujących.

POZYSKIWANIE PIENIĘDZY NA ROZWÓJ

 • pozyskiwanie dotacji na założenie firmy z PUP
 • pozyskiwanie dotacji na utworzenie nowych stanowisk pracy
 • pozyskiwanie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • rozliczanie wszelkich dotacji
 • opracowanie wniosków kredytowych

POZOSTAŁE USŁUGI

 • rejestrowanie i likwidowanie wszelkich rodzajów działalności gospodarczych
 • prowadzenia dokumentacji i rozliczeń ZUS przedsiębiorcy
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
 • sporządzanie wniosków do PFRON
 • sporządzanie dokumentów do KRS
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie korzystanie ze środowiska
 • zwrot VAT za materiały budowlane
 • rozliczanie osób fizycznych pracujących za granicą